1933 Hängbro

Protokoll fört vid Granö Byamäns ord årssammanträde den 5 Januari 1932. (Granö byamäns protokollsbok 1894-1942 s117-119)

..... §13 Beslöt stämman på förslag av K. Svanberg att tillsätta en kommitté på tre personer för att undersöka möjligheterna av att bygga en bro över älven vid Granö och valdes härtill herrar Aug. Granström, O. J. Wejdmark och Alf. Grahnén. .....

(Så börjar kampen i januari 1932 för att utveckla bygden med en bro över Umeälven. Alla var inte övertygade om det förnämliga med en bro, den skulle finansieras också. Byamännen har kämpat med att hålla skol- och bönelokal. Det var färjeförening, tröskverksförening, avelsförening, idrottsförening och föreningshuset GRANDO med mera. Städning och eldning har lämnats ut för anbud. Det är byamännen som med bygdens driftiga leder bygden framåt./c)

Protokoll fördt å extra byastämma i Granö skolhus den 3 okt 1932 ang. hängbro över älven samt utfartsväg. (Granö byamäns protokollsbok 1894-1942 s122)

§3 Efter en stunds diskussion beslöts att behandla föreliggande utredning ang. byamännens bidrag och kostnadsfrågans ordnande i övrigt, varefter fastighetsägarnas kontantbidrag först ventilerades. Sedan en del korrigeringar verkställts godkändes fördelningen för påskrivande av 32 st fastig-hetsägare. /Obs. finnes i särskild avhandling. / och bör ligga hos byåldersmannen./

§4 Härefter föredrogs utrednings kommitténs förslag ang. gratis-kördagsverken som efter några smärre ändringar av samtliga närvarande godkändes för tecknande. /Obs, även denna lista är upprättad i skärskild avhandling./

§5 Föredrogs även av samma kommitté upprättat förslag upptagande 59 st arbetar och hem-manssöner varvid varje arbetare skulle beredas företräde till arbetsförtjänst i förenämnda bro- och vägbygge – dock under allmän konkurrens. Efter detta beslut föredrogs listan ånyo varvid 3 st av de närvarande svarade nekande. /Obs, även denna lista föreligger i särskild avhandling./


Protokoll vid sammanträde med arbetsdirektionen för bro- och vägbyggnader i Granö den 20 nov 1932. (Granö byamäns protokollsbok 1894-1942 s128)

S.D. Närvarande voro samtliga ledamöter utom Emil Karlsson i vilkens ställe J. A. Svanberg deltog i sammanträdet.

§1 Godkändes åtgärder att bland de arbetslösa infordra anbud på brytning av två ev. tre vägskiften på södra sidan älven i respektive 140, 120 och 120 meters längd.

§2 Behandlades frågan om för vattenloppen genom banken i Räversbäcken inlägga antingen 12” cementrör eller s.k. kulvert ( =24-tums). På grund av de senares större hållbarhet och avloppsförmåga beslöts att för en beräknad kostnad av 400.kronor inlägga kulvert.

(Den som var synnerligen mest emot bron, var den som med häst och vagn trängde sig förbi invigningsfolk och var först över bron. Bra med broar. Carola 2014-03-21)

Granö sett från södra sidan av Umeälven i riktning mot norr, troligen fotograferad ~1904, finns i Granströms ägo. Hängbron saknas, den invigs 10 sept 1933. Olof Johan Johansson Vejdmarks hem ses längst till höger/2015-03-23c