Granö Byamän

Jag bekom några gamla slitna böcker då fars kusin slutade sina dagar. Skrev av informationen, la till lite kuriosa och lämnade in för tryckning. Boken heter GRANÖ BY - beslut och verkan, med lite kuriosa därtill. Därefter återbördade dessa två böcker till rättmätige ägaren Granö Byamän. Två saknade och försvunna böcker sedan 1957 som återkom ~2010. Granö Byamäns protokolls böcker, berör beslut genom åren med arbete och uppoffringar. Information om hur det verkligen gick till. Äldsta boken börjar med förteckning över i vilken ordning bönen hållits från 1878 - 1910. Därefter förteckning över i vilken ordning prästerskapet vid husförhör hållits 1876-1919. Byamännen tar upp 1911-01-22 om att det var gruvdrift på gång. J W Danielsson och Karl-Abraham sprängde vid "Pin-bänken" Öberget för att få fram mineralprover. Det finns lite kuriosa om Jacob Bernstein född 1858 i Ryssland och var han fick tag på timmer till butiksbyggnaden (sedermera Konsum) som även innehöll bostad. Likaså magasinet som byggdes av gran från Fälttjärns omgivning. Anna Erikssons Café med uteservering. Tröskföreningens uthyrning av vedkap/klyven för 2:50kr/timme enligt protokoll 1932-04-24, där sex man ingick. Qvarnbäcken med dess gamla kvarn placeringar. Brevet från Johan Botvid, Stockholm, till Järnhandlare E A Berglund som hade hand om bokningarna på nöjeslokalen GRANDO. Lasse Sjögrens Ford 1919 med järnhjul som han besökte Granö med. Granö IF målfålla för DM-skidtävlingarna m fl tävlingar, det fanns även en 18km terräng skidtävling med gott renommé. Vinnare 1943 i senior klassen var Guld-Martin Lundström för IFK Umeå. Granö Byamäns protokoll är avskrivna, med lite kuriosa därtill, finns i boken GRANÖ BY - beslut och verkan. Det finns några exemplar kvar.

AFSKRIFT

Protokoll hållet vid byastämma i Granön den 28 Okt 1894 hvarvid voro närvarande samtl. byamän med undantag af Per Jakobsson och Olof Olofsson. (Granö byamäns protokoll 1894-1942 s5.)

§1 Företogs val af snöplogsfogde, hvartill med acklamation valdes hemmansägaren Nils Öhgren för en tid af tre år.

§2 Beslöts att plogningen och snöskottningen efter landsvägen fr. Anders Johanssons i Granön till Jakob Rehns i Vidstrandsnäs gård, skall verkställas af nedannämnde hemmansägare i följande tur och ordning.

1. Per Eriksson o Nils Eriksson...........................plogning 1 tur

2. N.Öhgren o And.Öhgrens enka......................” 1 d:o

3. Ol. Joh. Johansson............................................” 1 d:o

4. And. Johansson.................................................” 1 d:o

5. Oskar Johansson..............................................” 1 d:o

6. Per Jakobsson o Olof Olofsson.......................” 1 d:o

7. Jakob Johansson...............................................” 1 d:o

8. Nils Johansson..................................................” 1 d:o

9. Jakob Jakobsson o Olof Jakobsson.................” 1 d:o

10. And. Andersson o Olof Grafström.................” 1 d:o

11. Jonas Eriksson o Johan Granström................” 1 d:o

12. Carl Er. Holmström..........................................” 1 d:o

13. N.Rehn o Olof o Nils Olofsson Avalund........” 1 d:o

14. Nils Olofsson o And. Olofsson.......................” 1 d:o

15. König Königsson..............................................” 1 d:o

16. Karl Karlsson o Jon. Jonsson..........................” 1 d:o

17. Olof Anton Svanberg......................................” 1 d:o

och skall den ersättning som erhålles för ofvan nämnda arbete fördelas lika på hvarje plogtur.

§3 Vägen till Skurträsk och vägen till Kussjön skola plogas af samma personer och i samma tur och ordning som allm. landsvägen.

§4 Stickningen af landsvägen skall varje hemmansägare ansvara öfver sina skiften.

§5 Att justera dagens protokoll utsågs nämndemannen Ol. Joh. Johansson och hemmansägaren Nils Öhgren.

Justerat: Granön den 30 Okt.1894

Ol. Joh. Johansson (f 1837 Granön8/c)

N. Öhgren (f 1860-03-29 Granön3/c)

------------------------------------------------------------------------

AVSKRIFT Protokoll fört vid byastämma hållen i Granön den 24 april 1905. (Granö byamäns protokollsbok 1894-1942 s7)

§1 Till att som ordförande leda stämman valdes And. Johansson (f 1854-02-11 Granön8/c)

§2 Efter därom framställt förslag beslöt stämman enhälligt att låta reparera byns skolhus på följande sätt.

1 Stora salen: Golvet upptagas, stenfoten tätas invändigt med murbruk, mullbänkar göras täta, varpå golvet inlägges, väggarna boiseras med ¾” tjocka spåntade och hyvlade bräder, sedan de i pappbeklädnaden uppkomna hål och remsor först igenklistrats med papp.

2 Köket: golvet upptages, stenfoten tätas och nytt trossgolv lägges och fylles därpå sågspån till erforderlig tjocklek varpå golvet igenlägges, väggarna beklädes på samma sätt som i stora salen.

§3 Beslöt enhälligt att å stora vinden i skolhuset låta anbringa ett slöjdrum som skall göras 9 alnar långt och 7 alnar bret och skall detta byggas av ¾ tums tjocka bräder som hyvlas och spåntas, båda sidoväggarna och ena gavelväggen avdelas i tvenne balkar med lämpligt mellanrum som fyllas med sågspån, andra gavelväggen brädfordras sedan den drivits först; golv och tak föras av därför lämpligt virke som i golvet bör vara minst 1½ tum tjockt; dörr med lås anbringas med panel på båda sidor. Vidare lägges från slöjd rummets dörr till dörren som leder till förstugan med staket på båda sidor; taket förses ovanpå med sågspån på båda sidor, taket förses ovanpå med sågspån som fyllning; likaså fyllas sågspån under golvet, dessa arbeten skola vara färdigt fullgjorda sednast den 1 sept. d.å.

§4 De i föregående §2 och 3 omnämnda arbetena utbjudas nu till den minst fordrande och in-lämnades av Granö Sågbolag det anbudet att bolaget åtager sig att varje hemmansegare eller arrendator som tillhör Granö skolrote å bolagets sågplats före instundande midsommar levereras 3 st timmer av fura som på 21 fots längd hålla minst 10 tums toppdiameter engelskt mått. Vilket anbud av stämman antogs.

§5 Till att kontrollera de i föregående omförmälda arbetena valdes hemmansegarne O. J. Johansson (f1837-08-13Granön8/c) och Carl Carlsson. (f1864-04-14Granön/c)

§6 Beslöts att under den kalla årstiden begagna lilla salen till skolrum och skulle därmed anbringas 2ne luftventiler och likaså 2ne i stora salen.

§7 På därom framställt förslag beslöts genom auktion försälja den s.k. Jan Lars stugan som är belägen å byns gemensamma mark vill laga skifte undantaget till fåtå. Utbjöds nu denna stuga till försäljning först med villkor att den skulle vara bortflyttat från sin nuvarande plats före den 1.april 1906 och stannade därvid Skomakaren Jonas Jonsson i Granön för högsta anbudet 20kr 75öre. Därpå utbjöds mera nämnda stuga med rätt för blivande inropare att låta den för all framtid kvarstå å sin nuvarande plats; och skulle tomten nästa sommar utstakas dock med det villkor att blivande inropare skulle å denna lilla fastighet söka någon lagfart; och detta av det skäl att en stor del hemman inom byn för närvarande äges av omyndiga barn Och skulle nu deras förmyndare ingå till Häradsrätten och begära tillåtelse till denna försäljning så skulle detta för dem vålla mycket större kostnad än vad försäljningssumman på deras andelar kunde inbringa. På dessa vilkor utbjöds nu för andra gången denna stuga och lämnades högsta anbudet kronor fyrtio /40/kr av samme man Skomakaren Jonas Jonsson (f1877-10-30 Kussjön/c) vilket anbud genast antogs; och bestämdes av köpesumman skulle betalas den 1ste augusti d.å.

§8 Beslöts att till Smeden Karl Anton Rydman (f1849-04-11Håkmark/c) för en tid av tio år utarrendera all den åkerjord och de slåtteslägenheter som äro belägna å byns fätå med undantag av tomten till den stuga som omnämndes i föregående § mot en årlig arrendesumma av Tio/10/kronor som till byns ålderman, eventuellt kassaman; inbetalas för varje nyår och med villkor att minst 7 lass gödsel för varje år påföre s den arrenderade jorden och skulle särskild arrendekontrakt härom upprättas.

§9 Till att justera protokollet utsågos O. J. Johansson j:or (f1877-11-30Granön1) och Karl Svanberg (f1881-05-24 Baggböle/c)

År och dag som ovan

Justerat And. Johansson

O. J. Johansson j:or

Karl Svanberg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andra Granö Byamäns protokollsbok berör 1936-1945. Behandlar brandförsvaret, municipalsamhället, mm.

Solsken på Granö Byamän och dess kamp för att utveckla bygden.