1718 Granöhn by

Karta av Petter Häggström, anger fem boplatser i vår by, med min info i parentes.

"Geometrisk Afrÿssningh uppå Granöhn Bÿes Egor uti Västerbottns Lähns Södre Contract och Umeå Sochn, och äro belägne å Skougsbÿgden Ungefähr 7½ Mÿhl ifrån Umeå Stadh. och sammanliggia i Bÿaskifte 3 Skatte och 2 Crono hemman, hwarom andra beblandade, hwilcka noga afmätte äro Anno 1718. Af Petter Häggström

Delineation och Afrössnings uppå Granöhn Bÿns ägor och böndera af fölliande Nemlig:

No 1, Skatt 9/16 Skattegård Lnbond af Per Ericsson har i Litt:A Sand och Mülbl. üti gård och gälen. Litt:B Sandjordh med gl. Lägdor üppå Granöholmen Litt:C Sandjordh üti Litt:D Sandjord mästadels gl (gamla?/c) lägdor i Brån backen Litt:F Sand medh müllblandad jord. Denna åbo bärgar åtskil. ütängiar som meonndels Består af Liär och sanck moras, hwilka somlig år Trädas måste enär wattnet stiger öfwer dem ock Kan..ag dem altför nÿ till dess rätta arealinneholl utvärkar, ütan üpföres här allenast hö som funnits wara bärgat, som ger wibbÿs stranden 1¼ (Vibäcken, Videlund mot Avalund/c) Heruhlholmen 1.. Långstranda ¾.. hünsöhn ¾..(är det Hundsjön nerströms Lillsele/c) hwolfängint 5/8 räsiöbacken 2¼ tillhopa sank =mÿr= och Mosswals.

Skatte hemman har Träskfiske üpi Lappmarken. Bastüträsk (vid Gunnarn?/c) derest årllig.. kan fångas till 10.. giäddor giör derför ingen taxa."

(Denna Per Ericsson är troligen Per Ersson soldat Grahn född ~1650 i Granön , bosatt på gård numrerad No 1 enligt 1718 års karta. Placerad mellan "fd Oldmans och Anna Erikssons Café", nära mittemot fd Hilmer Anderssons Granö Nya Café. PEG var troligen son till Erik Persson i Granön by, född ~1620, drunknade i forsen i Umeälven 1667 hu Barbro Simonsdr f1618 d~1681.

Rune Forsgren Internet anger: Erik P hade minst fyra barn, därav tre (1 dr, 2s) födda före 1661 och minst en (okänt kön) senare. Per E i Granö och Nils E i Tegsnäset var söner/ Källa: Rune Forsgren

Så här kanske Per Erssons barndomshem såg ut, fadern Erik Perssons ohh Barbro Simonsdotter och dess barn födda i Granön:

1650~Per Ersson sold 1675 No 61 Grahn död 1733-06 ...g Magdalena/Malin Olofsdr född 1673 Granön d~1718

165.. ....... Eriksdr

1657 Hans Ersson till Sorsele, klockare 1722 i Stensele ...g Barbro Königsdr född 1662 Granön död 1745 Stensund Sorsele

166.. Zakris Ersson sold 1683 lejd af Nils Simonsson Twaraträsk (Tvärålund/c)

1660 Nils Ersson bonde i Tegsnäs, d1735 Tegsnäs 1 ...g Kerstin Jonsdr ~1660 d 1707 Tegsnäs 1 (två söner myndiga 1676)

--------

1718: Hemmans ränta: Per Ersson No 4, 9/16 mantal, i Granöhn med hemmanräntan k 160 dlr, hu död, piga Brita

(Per Erssons tunnriv finns numera hos Anners Ors pojken Paul Anderssons pojk, n Göstas pojk, n Yngve, sades det 2007-11.))

No 2, Skatt 7/64 Cronogård La bond af Olof Mikaelsson ha i Litt:A üti gård och gälen. Litt:B Sandjord dels gl (gamla?/c) af granöholmen Litt:C. i Litt:D mestadels gamla lägdor af Bråns backen Litt:F Bärgar af fölliande ütängiar som Paddrÿggien 1¼.. Wuhlholmen 1¼.. hünssiö Afwan ¾.. Rösiöbacken 1½.. Wibbÿsbacken 1¼.. dahlängint 1.. wämÿra ½.. (vid Vadmyrlidvägen/c) Tillhopa Suman (skatt/c) Har üpi Lappmarken ett fiskenträsk. Abborträsket (från LSE mot Sorsele 1½mil/c) derest årlig fångas 6..7.. giör årl derföre i Taxa 102/3 /smt

(No2 enligt 1718 karta är på 1864års karta, område nr 923, där vid Franks hus mellan nuvarande "brända tomten" och tidigare Nils Holmgrens,

Olof Mikaelsson f1676 Granön d 1743 Backen UML hu Sara Nilsdr f 1667 Granön d 1734-03 Granön

OM s t Mikael Olofsson född 1632 Granön d 1678-12 Ripa Åhus ohh Cecilia P:dr 1649 d1739 Granön/c)

No 3, Skatt 3/8 Skattegård Lnbond af König Persson har i Litt: A (mellan tidigare Olle Nilssons gård och fd Sam Hedmans nybygge/c) uti gård och gälen B 1.. 1¾ Cop ob med Litt: C Sandjord I Litt: D Sandjord af ett gärde upi Lÿden Litt: E Hö af Kallnäsholm (m Vidstrandsnäs o Granölund nedom Paddryggen/c) ¾? Wuhlholm1? Tüftierrn1½ holmstrand 1? Storbiörnsmyra 1? Långgrafwa (ovan vid Lillsele/c) 1½ tillhopa Fiskiar uti Ekorrträsket fors årlig: 7? 8? giäddor giör derföre ingen Taxa, Suman (skatt/c)

No 4, Skatt 7/16 Crono och Ödegård, war sidst Lnbond af Per Jonsson har i A (där fd Jaxara verkade på Granön2/c) af gård och gälen Litt: B med 9¾ Cop i Litt: C uti Litt: D Sandjord med gl(gamla/c) lägdor Hö af Nebbesstrandn 1? Tüfkiärret 1? Lillgeck 1? wid Korbÿträsk 8 7/8? tillsammans Suman Fiskeri üti Kårbyträsken fångas årl? 4? 5? giäddor

No 5, Skatt 3/8 Skattegård Lnbond af Jon Hansson har i Litt: A (där berättaren Jonas Jonsson verkade, far t Helmar Jonsson /c) af Litt: B med 8¾ Cop L: af 9¾ Cop ?… i Litt D Hö bärgas af skuhlholm 1¼? qwarnbecken 1? LappstomängienPulm. NebbesMÿra ¾? Tillhopa Suman Fiskeri üti Bÿskie (Byssja/c) och giäddträsk och årl? 3? giäd: giör årl Taxa ½? Gäddor

(Kan det vara Jon Hansson f 1643 d 1723-02(AO UML 292) hu Catharina f 1652 d 1742-12-12 Tegsnäs (AO UML 290) far till Zakris Jonsson f~1690 d1719 Västergyllen hu Brita Königsdr d1742 om 70år. Farfar till Jon Zakrisson 1709 Granön d 1795 Tegsnäset/c)

No 6, Skatt - uti Litt: A om Knedst?jord av Sand LnBn Bÿamän hafwer frostactig åker och Pafwns…stter 1?. ütförda i Medell måttiga är högst igenbecko?. 3?.. Ängien fins nüdeo? denna bÿnn mÿcket ringa hwilka meoandels hwart år blifwer af wattnet förderfwade, god skog så af Timber samst Näfwernofla..d som de allenast kunna betina sig af till m.... behof för den långa wägen till staden, de sofwa och lefva af diürfång skog, och fånga wild renar med Mårdar gråwärk och fåglar enär något wankar, berätta sig lyda stort mehn på sin skog af Lapparna och finnarna som näst in till dem gränsa, dessa hafwa sin bästa fä...hn af skogen och fiskieträsken till Utlagornes.. önskäggiande..

Datum Umeå d 28 April år 1718. (Texten gav mig många stunders funderande/c)