1671 Granön by

GEDDAS KARTA 1671: Jonas Persson Geddas karta över Umeå lappmark innehåller 37 områden/land. Sverige kände bättre till de nordligare lappmarkerna. Umeå lappmarks samer kom mestadels till marknaden i Granö, översta bondbyn uppefter Umeälven, ävensom de emellanåt besökte kungsgården i Umeå. Det idkades handel och skatteuppbörd, samtidigt som kronan bjöd på stora kalas. (Lappskattelanden på Geddas karta av Gudrun Norstedt)

(1607 övergår från Granö ,marknad och plats för kyrka, till Lycksele. 125 år senare gör Carl von Linné sin Lappländska resa. Linné anländer till Degerfors By och kommer via Stryckbergets sluttning till Tegsnäset och Granö i slutet av maj 1732. Jonas P:s Gedda anger 1671, var 5 bönder verkade, där två är söder om bäcken och tre norr om. Alla på norra sidan av älven. Öhn i Umeälven fanns, men rullstensåsen vid Högkammen ser ut som en egen ö-formation. Förunderligt./c)

1674: mantalslängd 1674 fol 778:d Västerbottens läns museum: arkiv Nr131

Hu: Margetta

Joen Pedersson

Kiönich Pedersson

Hu:Barbrud 1hu 1son 1dr

Oluff Olsson 1bo 1son 1shu 1piga 1inhys 1allmos

1675-09-28 Kung Karl XI kröntes i Uppsala. Far Karl X Gustav dör 1660, sonen 4år, utropas till kung.

1660-1675 Förmyndartiden tills sonen Karl XI tillträder. (Wikipedia)

1665-1666 Andra Bremiska kriget.

1675-1679 Skånska kriget.

1675-1679 Skånska kriget med Kung Karl XI. Krig mellan Sverige och Danmark i Skåne och Bohuslän.

1675: Oluff Olsson 1bo 1son 1shu 2piga 1… (slutet svårläst/c) Västerbottens läns museum: arkiv Nr131

1675: Förskoningslängd Granön Västerbottens läns museum: arkiv Nr131

H:ru Barbrudh, modren uthaf hunger och frost bliwit dådan. Barnen små oförsedde och hemmanet uthan åboo mycket mer gäldbundet än dädt wärdt ähr.

1675 Dombok: Erik Perssons bror Könik mottar hemman till E.Ps barns omyndiga är. (AO UMLs298)

1678, 1679, 1683, 1684: Jöns Mikaelssons hemman öde, upptagit 1692 med 4års frihet. (AO UMLs295)

1678 Mantalslängd Granön, fol 420:5 Västerbottens läns museum: arkiv Nr131

hustro Margreta

Joen Pädhersson

Kiönich Pädhersson

Oluff Olsson, 1bo, 1son, 2pigor

Michell Oluffsson 1knekt, 1hu, 1dräng, 1piga

1679 Mantalslängd Granön, fol 361:d Västerbottens läns museum: arkiv Nr131

h:o Margreta

Jon Persson

Kiönich Persson

Oluff Olsson, 1bo, 1hu, 1piga

k: h:u Cissill, 1knektihu, 1dräng, 1piga (Mikael Olofssons hu/c)

1680 Dombok: König Persson f 1630 Granön får böta vid hösttinget 1680 för att han undanhållit dottern Barbro Königsdr vid folkräkningen. Hon var då 18 år.

1681 Mantalslängd Granön, fol 357:d Västerbottens läns museum: arkiv Nr131

Hust. Margreta

Jon Pedersson

Kiönich Pedersson

Oluff Olsson, 1bo, 1son, 1piga

knecht änckian Cissill, 1hu, 1piga

1684-04 Dombok: Åläggande för soldaten Mikael Jönsson ifr Granön att betala utlagor för öde hemmanet vilket han utan lov avbergat 1683. (AO UML s295)

1691: Jordebok

1 Joen Hansson 3/8

2 hu Sicilis 7/16

3 hu Malin 7/16

4 Oluf Olofsson 9/16

5 Kiönich Persson 3/8

1694: mantalslängd Granön: Olof Olofsson, g, 1son, 1sonhu. (AO UML s297)

1694-04-07 Extra ord.ting i Umeå socken med anledning av att bonden Jon Persson hade hade avhänt sig livet genom att hänga sig i en bastu vid Korbyträsket. (Ver.,Kammararkivet, 459/1693, via Tore Nilsson)

1695-05 Dombok: laga fasta på förgånga utgivet av Olof Olofsson till Per Eriksson mot hemmansöverlåtelse. P E är Olof Olofssons syskonbarn och haver hans hustrus brorsdotter till hustru. (AO UMLs297)

1697 kröntes Karl XII efter sin fader. Ryssland, Polen och Danmark anföll 1700, kungen tog skydd i Turkiet några år, åter 1714. Det mesta förlorat, anföll Norge och skjuten där 30 nov 1718. Nu är stormaktstiden för Sverige slut. (Wikipedia)

1698: mantalslängd

hust. Malin Joen Pärs 1 hu, 1 son

Olof Olofsson 1 bo, 1 måg, 1 do

Corporal Michell Jönsson 1 hu

Joen Hansson, 1 bo, 1 hu

hustru Cicilia, 1 hu, 1 son, 1 sonahu, 1 do, 1 inhyses

Kiönich Persson, 1 bo, 2 do

1699: mantalslängd Västerbottens läns museum: arkiv Nr131

hust. Malin Jon Pers, 1bo, 1föräld, 1 inhyses

Olof Olofsson 1 bo, 1 måg, 1 do

Corporal Michel Jönsson 1hu

Jon Hansson 1bo, 1hu

hustru Sissilla 1hu, 1 son, 1 sonhu, 1do

Kiönik Persson 1bo, 2do

1700-1721 Stora nordiska kriget med kung Karl XII. (Wikipedia)

1700: mantalslängd f 655 Västerbottens läns museum: arkiv Nr131

Joen Hansson

Hust Cicilia 1. Olof Mikaelsson, 1bo.,1hu.,1 föräld.,1 sysk.

Pär Joensson

Pär Erichsson

Kiönich Pärsson

Corp. Michell Jönssons hustru

1701: mantalslängd

Joen Hansson 1 bo, 1 hu, 1 son

Olof Michelsson 1 bo, 1 hu, 1 föräld.

Pähr Joensson 1 bo, 1 föräld., 2 syskon

Pähr Eriksson, 1 bo, 1 hu

Könich Pährsson 1 bo, 1 do

Corporal Michel Öhmans hust. Barbro 1 hu

1702: mantalslängd

Joen Hansson 1 bo, 1 hu, 1 son

Olof Michellsson 1 bo, 1 hu, 1 föräld.

Pähr Joensson eller Oluf Joensson 1 bo, 1 föräld., 1 soldat

Pähr Erichsson 1 bo, 1 hu

Kiönich Pärsson 1 bo, 1 do

Corporalen Michael Öhmans hustru 1 hu

1705-09-18: Per Ersson flyttar in i de hus som lämnats öde av Corp Mickel Jönsson 93 Öhman ohh Barbru Jöransdr som lämnar

byn och far till Stärkesmark/(utredn av Tore Nilsson)

1707-02 Dombok: Olof Olofsson på Granön testamente hu Anna Olofsdr dat.19/2 1707.(AO UMLs297)

1710-1713 Pesten härjar, kom med båt ifrån Livland och Finland. Beräknas att Stockholm, Malmö och Göteborg förlorade en tredjedel av sin befolkning.(Wikipedia)

1718: Hemmans räntan. Per Ersson No 4 9/16 mtl i Granöhn med hemmans räntan k 160 dlr, hu död, piga Brita

1718 ritas nästa karta över Granön /2019-10-19carola